بهترین راه حل

پادشاهی می خواست نخست وزيرش را انتخاب كند…
چهار انديشمند بزرگ كشور خواسته شدند.
آنان را در اتاقی قرار دادند و پادشاه به آنان گفت كه :

« دروازه اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفل معمولی نيست و با يك سوال رياضی باز خواهد شد، تا زمانی كه آن سوال را حل نكنيد نخواهيد توانست قفل را باز كنيد. اگر بتوانيد سوال را حل كنيد می توانيد دروازه را باز كنيد و بيرون بياييد »..

پادشاه بيرون رفت و دروازه را بست…

سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كار كردند. اعدادی روی قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند.
نفر چهارم فقط در گوشۀ نشسته بود!

آن سه نفر فكر كردند كه او ديوانه است. او با چشمان بسته در گوشۀ نشسته بود و كاری نمی كرد. پس از مدتی او برخاست، به طرف دروازه رفت، دروازه را به پیشرو تیله ( فشار ) داد، باز شد و بيرون رفت!!!
و آن سه تن پيوسته مشغول كار بودند. آنان حتی نديدند كه چه اتفاقی افتاد كه نفر چهارم از اتاق بيرون رفته!

وقتی پادشاه با اين شخص به اتاق بازگشت، گفت : « كار را بس كنيد. امتحان به پايان رسیده است و من نخست وزيرم را انتخاب كردم ».
آنان نتوانستند باور كنند و پرسيدند : «چه اتفاقی افتاد؟ او كاری نمی كرد، او فقط در گوشۀ نشسته بود. او چگونه توانست سوال را حل كند؟ »

مرد گفت : « سوالی در كار نبود. من فقط نشستم و نخستين سؤال و نكتۀ اساسی اين بود كه آيا قفل بسته شده بود و يا نه؟ لحظۀ كه اين احساس را كردم فقط در آرامش دقت كردم. كاملاً آرام شدم و به خودم گفتم كه از كجا شروع كنم؟
نخستين چيزی كه هر انسان هوشمندی خواهد پرسيد اين است كه آيا واقعاً سوالی وجود دارد، چگونه می توان آن را حل كرد؟ اگر سعی كنی آن را حل كنی تا بی نهايت به قهقرا خواهی رفت؛
هرگز از آن بيرون نخواهی رفت. پس من فقط رفتم كه ببينم آيا دروازه، واقعاً قفل است يا نه و ديدم قفل باز است ».

پادشاه گفت: « بلی، فریب در همين بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم كه يكی از شما پرسش واقعی را بپرسد و شما شروع به حل آن كرديد؛ در همين جا نكته را از دست داديد. اگر تمام عمرتان هم روی آن كار می كرديد نمی توانستيد آن را حل كنيد. اين مرد، می داند كه چگونه در يك موقعيت هوشيار باشد. پرسش درست را او مطرح كرد ».

این دقیقا مشابه وضعیت بشریت است، چون این دروازه هرگز بسته نبوده است!
خدا همیشه منتظر شماست. انسان مهم ترین سوال را از یاد برده است…
و سوال این است: من که هستم…!؟

3 دیدگاه برای : بهترین راه حل

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :