سرود آزادی

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاهِ پرنده ای،
هیچ ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند

سالیان بسیار نمی‌بایست
دریافتن را

که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی‌ست
که حضورِ انسان
آبادانی‌ست.

همچون زخمی
همه عُمر
خونابه چکنده
همچون زخمی
همه عُمر
به دردی خشک تپنده،
به نعره ‌ای
چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
از خود شونده،

شکارچی و ده تا پرنده

ده تا پرنده روی سیم برق نشسته بودن. یک شکارچی می آیه یک مرمی به یکی شان میزنه.
– سوال : چند تا پرنده روی سیم باقی می مانه؟

– جواب : بستگی به ملیت پرنده ها داره.

امریكایی : پرنده دومی تفنگچه خود ره میکَشه یک دَو( فحش ) ناموسی میده و شكارچی را میكُشه و باقی پرنده ها پیک مشروب شان را میخورن و سرخود را تكان میدهن.

چینایی : سه تا از پرنده ها فرار میكنن و در یک گوشه خود شان تولید چشم گیر پرنده ره شروع و شش تای باقی مانده در یك چشم بهم زدن توسط هنر های رزمی شكارچی ره به شش قسمت مساوی تقسیم میكنن.

انگلیسی : یكی از پرنده ها خود را به زخمی بودن میزنه و خود ره روی زمین میندازه و خود ره خیلی مظلوم نشان میده و بعد بقیه پرنده ها از فرصت استفاده میكنن میرن به زن شكارچی میگن كه شكارچی دارای سه همسر و تعداد زیادی فرزند است، در نهایت پس از چند روز شكارچی توسط زنش و در خواب به قتل میرسه.

عرب : پرنده دوم تا هفتم از ترس از کمر تا پا های خود را زرد میکنن و پس از چند لحظه سكته میكنن می میرن، دو تای باقی مانده تیز میرن پول های شان را میگیرند میرن خود شان یک پایۀ برق میخرن و تا آخر عمر بدون ترس بالایش زندگی میكنن.

اسپانیایی : پرنده دوم گیتار به دست خود میگیره و فکر شكارچی ره ‏منحرف میكنه ، سومی و چارمی میرن گاو همسایه ره صدا میكنن و پنجمی یک پارچه سرخ روی پتلون شكارچی آویزان میكنه و گاو میزنه شکارچی ره دنباله این نوشته …

ملل و سنن مختلف

نحوه دوشيدن شير دو گاو شما از ديدگاه ملل مختلف…

ســـوســــيـالــيــزم : دو گاو داريد. يكی را نگه می داريد. ديگری را به همسايه خود می دهيد.
كـــــمــونـــيـــــــــزم : دو گاو داريد. دولت هر دوی آنها را می گيرد تا شما و همسایۀ تان را در شيرش شريک كند.
فــــــاشـــــــــــيـــزم : دو گاو داريد. شير را به دولت می دهيد. دولت آن را به شما می فروشد.
كـاپــيــتـــالـــــيــــزم : دو گاو داريد. هر دوی آنها را می دوشيد. شيرها را بر زمين میريزيد تا قيمت ها همچنان بالا بماند.
نـــــــــــــــــازيـــــــزم : دو گاو داريد. دولت به سوی شما تير اندازی میكند و هر دو گاو را میگيرد.
آنـــــــارشــــــــيـــزم : دو گاو داريد. گاو ها شما را میكشند و همديگر را می دوشند.
ســـــــــــــــاديـــــزم : دو گاو داريد. به هر دوی آنها تير اندازی میكنيد و خودتان را در ميان ظرف شير ها می اندازيد.
آپــــــــــــارتــــــايــــد : دو گاو داريد. شير گاو سياه را به گاو سفيد می دهيد ولی گاو سفيد را نمی دوشيد.
دولــــــــــت مـــرفــه : دو گاو داريد. آنها را می دوشيد و بعد شير شان را به خودشان می دهيد تا بنوشند.
بــــــوروكــــراســـی : دو گاو داريد. براي تهيه تذکره آنها هفده فورم را در سه جلد پر میكنيد ولی وقت نداريد شير آنها را بدوشيد.
ســــازمـــان مــلــل : دو گاو داريد. فرانسه شما را از دوشيدن آنها منع میكند. آمريكا و انگليس گاو ها را از شير دادن به شما منع میكنند. نيوزلند رای ممتنع میدهد. دنباله این نوشته …