این هم یک نوع نقل است؟!

این فرد محصل پوهنحی ( دانشکده ) طب است.

taha.blog.af

دوگانـــگی هـا

این ها را ببینید…
یک گانگی این ها خیلی به مشکل تشخیص می شود اما تشخیص این دوگانگی ها 99.99 فیصد نا ممکن است. خیلی جالب است…خوب دیگر قدرت خدا(ج) است.

– 8 عکس –

1 –
taha.blog.af
دنباله این نوشته …

مادر با بچه خود

شادی مادر ببر…
– 8 عکس –

1-
taha.blog.af
دنباله این نوشته …

فلش دیسک ها

انواع از فلش دیسک ها
– 18 عکس –
1-
taha.blog.af
دنباله این نوشته …