غرور، دروغ و عشق

به سه چیز تکیه نکن
غرور ، دروغ  و عشق
– آدم با غرور می تازد
– با دروغ می بازد
– و با عشق می میرد
.
… دکتر علی شریعتی

سـخـن چـارلی چـاپـلـین

Life is a tragedy when seen in close up,
But a comedy in long-shot

CHARLIE CHAPLIN

*****

ترجمه : زندگی وقتی از نزدیک دیده می شود یک نمایش غم انگیز است،
اما از دور یک نمایش خنده آور

چارلی چاپلین

سـخن توماس ادیسون

I will not say failed 1000 times, I will say that
I discovered there are 1000 ways that can cause failure

THOMAS EDISON

من نخواهم گفت هزار بار شکست خوردم، خواهم گفت که :
من هزار راۀ که می توانست سبب شکست گردد را کشف کردم.

توماس ادیسون

سخن ویلیام شکسپیر

Three sentences for getting success:

1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other

WILLIAM SHEAKSPER

*****

سه جمله برای کسب مؤفقیت :

1_ بیستر از دیگران بدان.
2_ بیشتر از دیگران کار کن.
3_ کمتر از دیگران انتظار داشته باش.

ویلیام شکسپیر

سخن آدولف هیتلر

If you win you need not to explain,
But if you lose should not be there to explain.

ADOLPH HITLER

ترجمه : گر تو برنده شدی به توضیح دادن نیاز نداری،
اما اگر شکست خوردی چیزی برای توضیح دادن نداری.

آدولف هیتلر

سـخن چـــــالـز

Never break four things in your Life:
Trust – Promise – Relation – Heart
Because when they break they don’t make noise but Pain a lot.

CHALES

ترجمه : هرگز چهار چیز را در زندگی تان نشکنین :
اعتماد – قول – ارتباط – قلب
زیرا زمانیکه این ها میشکنن صدا ندارند اما درد شان شدید است.

چالز

سخن آلِن استرآیک

Don’t compare yourself with anyone in this World.
If you do so,you are insulting yourself

ALEN STRIKE

ترجمه : در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن،
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

آلِن استرایک