دزد

بیا و این حال را ببین
قانون، عدالت…شاه دزد را مانده در جان این خس دزد چسپیدن.
– 4 عکس –

1 –
taha.blog.af
البته سه عکس بعدی هم همین عکس است اما با تغیرات ظاهری…
دنباله این نوشته …