سایت ما

به سایت ما سر بزنید! …

P30RooM

wWw.p30room.cOm

ســـخن خــــودم

If you win, I will proudly tell all the world “ Hey! That’s my friend
But if you lose, I will sit by your side, Hold your hand and say “ Hey! I am your friend

TaHa = Me

اگر ببری، مغرورانه به تمام جهان میگویم ” اِی! او دوستم هست! “
اما اگر ببازی، در کنارت می نشینم، دستت را میگیرم و می گویم ” اِی! من دوستت هستم! “

طاها = خودم

ســــخـن خـــودم

How amazing!!!
A mother makes her son “ INTELLIGENT “ in 20 years,
But a GIRL makes him “ STUPID “ in 2 minutes.

چقدر شگفت انگیز!!!
یک مادر پسرش را در طول بیست سال عاقل می سازد،
اما یک دختر در طول دو دقیقه او را احمق می سازد.