دفتر زندگی

زندگی دفتری از خاطره هاست
یك نفر در دل شب
یك نفر در دل خاك
یك نفر همدم خوشبختی هاست
یك نفر همسفر سختی هاست
چشم تا باز كنیم عمر مان می گذرد
ما همه همسفریم

یادم باشد كه…

یادم باشد حرفی نزنم كه به كسی بربخورد
نگاهی نكنم كه دل كسی بلرزد
خطی ننویسم كه آزار دهد كسی را
یادم باشد كه روز و روزگار خوش است
وتنها دل ما دل نیست
یادم باشد جواب كین رابا كمتر از مهر و جواب
دورنگی را با كمتر از صداقت ندهم
یادم باشد باید در برابر فریادها سكوت كنم
و برای سیاهی‌ها نور بپاشم
یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم
و از آسمان درس پاك زیستن
یادم باشد سنگ خیلی تنهاست
یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند
یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن بدنیا آمدم… نه برای تكرار اشتباهات گذشتگان
یادم باشد زندگی را دوست دارم
یادم باشد هرگاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی كه به سوی قربانگاه می‌رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم
یادم باشد می‌توان باگوش سپردن به آواز شبانه دوره‌گردی كه از سازش عشق می‌بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد..

عشق واقعی

عشق واقعی را فقط می توان در چشمهای انسان عاشق دید .

عشق نمی تواند حسد و غرور یا تشویش و نگرانی باشد

عشق همان چیزی است که در اعماق قلب تو یافت می شود

و اشتیاق کسی را دارد که قلب او نیز مشتاق توست !

می پذیرم اگر بدانم

سکوت را می پذیرم اگر بدانم ٬ روزی با تو سخن خواهم گفت

تیره بختی را می پذیرم اگر بدانم ٬ روزی چشمان تو را خواهم سرود

مرگ را می پذیرم اگر بدانم ٬ روزی خواهی فهمید ٬ که ” دوستت دارم ”

فریاد بزن… دوستت دارم!!!

وقتی کسی را دوست داری

به او بگو…

فریاد بزن…

فورا…

و در همان لحظه بگو…

و گرنه تو را پشت سر خواهد گذاشت !

پس خدایا مرا کمک کنید که به او بگویم…

کدام دردناکتر است

صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش…

عشق چيست؟

به گل گفتم: “عشق چيست؟” گفت: “از من خوشگل تر است…”

به پروانه گفتم: “عشق چيست؟” گفت: “از من زيبا تر است…”

به شمع گفتم: “عشق چيست؟” گفت: “از من سوزان تر است…”

به عشق گفتم: “آخر تو چيستي؟” گفت: “نگاهي بيش نيستم…”